PSMAforum – Grants

For PhD students

Het PSMA forum NL biedt jong talent de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de uro-oncologie waarbij gebruik wordt gemaakt van PSMA.

Er worden in 2024 twee Grant-vormen beschikbaar gesteld:

 
Een PhD thesis Grant van 1.500 euro om bij te dragen aan de kosten voor het afronden van een PhD thesis op het gebied van een PSMA of dosimetrie gerelateerd onderwerp (therapie, preklinisch PET), omvang max. 2x A4
 
Een congres Grant van 1.000 euro als bijdrage om kosten (deels) te dekken voor deelname aan een Internationaal Congres waar PhD studenten een orale presentatie houden over een PSMA gerelateerd onderwerp, omvang max. 2x A4
Beide Grants zullen worden beoordeeld op vier criteria:

 1. Wetenschappelijke relevantie
 2. Maatschappelijke relevantie
 3. Betrokkenheid participatie in PSMA forum NL
 4. Uitzicht op vervolg van het onderzoek als studie binnen PSMA forum NL.

In het kader van transparantie is een onafhankelijke Commissie samengesteld bestaande uit drie leden, allen PSMA experts uit perifere ziekenhuizen, die de aanvragen zullen beoordelen en een advies uitbrengen aan het bestuur.

Procedure indiening:

Indiening dient te geschieden volgens aanmelding via het aanmeldformulier met aanvullend een document in digitaal document in PDF via coordinator@psmaforum.nl  waarna een bevestiging ontvangst volgt.

Het voorstel wordt, met het advies van de Commissie, besproken op de Bestuursvergadering in het voor- of najaar en aangenomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur bepalend. Na akkoord, zal u binnen twee weken na afloop van de Bestuursvergadering worden bericht over eventuele toekenning en de uitvoering daarvan.

De achterban van het PSMA forum NL zal worden geïnformeerd via de mail, de website, social media en tijdens de digitale of live bijeenkomsten.

Deadline indiening voor beide Grants is maandag 1 juli 2024.

Format Grant aanvraag PSMA forum NL:

Beschrijf uw onderzoek in maximaal twee A4 (Corbel 10 pt), exclusief referenties, één figuur en één tabel.

 1. Titel
 2. Introductie en achtergrond
 3. Doel
 4. Onderzoeksopzet
 5. Relevantie voor PSMA forum NL
 6. Maatschappelijke relevantie
 7. Referenties
 8. Figuur / Tabel
 9. Handtekening hoofdonderzoeker

 

Veel succes gewenst, wij kijken uit naar jullie inzendingen!

Skip to content