Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

Nederlandse (wetenschappelijke) samenvatting van de VISION studie (internationale registratie studie van 117Lu-PSMA)

Titel: Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

Achtergrond

Uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker blijft dodelijk ondanks recente vooruitgang in behandelopties. Prostaat-specifiek membraanantigeen (PSMA) komt in hoge mate tot expressie in uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker. Lutetium-177 (177Lu)-PSMA-617 is een radioligandtherapie die bètadeeltjesstraling afgeeft aan PSMA-expressieve cellen en de omringende micro-omgeving.

Methode

Wij voerden een internationale, open-label, fase 3-studie uit waarin 177Lu-PSMA-617 werd geëvalueerd bij patiënten met metastatische castratieresistente prostaatkanker die eerder waren behandeld met ten minste één androgeen-receptor-pathway-remmer (abiraterone/enzalutamide) en één of twee taxaanregimes (docetaxel/cabazitaxel) en die PSMA-positieve gallium-68 (68Ga)-gelabelde PSMA-11 positron-emissie tomografische-computed tomografische scans hadden. Patiënten werden willekeurig toegewezen in een 2:1 verhouding om ofwel 177Lu-PSMA-617 (7,4 GBq om de 6 weken gedurende vier tot zes cycli) te ontvangen plus standaardzorg of alleen standaardzorg. De volgens het protocol toegestane standaardzorg omvatte geen chemotherapie, immunotherapie, radium-223 (223Ra) en onderzoek geneesmiddelen. De alternatieve primaire eindpunten waren op beeldvorming gebaseerde progressievrije overleving en algehele overleving, waarvoor een hazard ratio van respectievelijk 0,67 en 0,73 gold. Belangrijke secundaire eindpunten waren objectieve respons, ziektecontrole en tijd tot symptomatische skeletgebeurtenissen.

Resultaten

Van juni 2018 tot medio oktober 2019 ondergingen in totaal 831 van de 1179 gescreende patiënten randomisatie. De baseline kenmerken van de patiënten waren in evenwicht tussen de groepen. De mediane follow-up was 20,9 maanden. 177Lu-PSMA-617 plus standaardzorg verlengde significant, vergeleken met standaardzorg, zowel de op beeldvorming gebaseerde progressievrije overleving (mediaan, 8,7 vs. 3,4 maanden; hazard ratio voor progressie of overlijden, 0,40; 99,2% betrouwbaarheidsinterval [CI], 0,29 tot 0,57; P<0,001) als de algehele overleving (mediaan, 15,3 vs. 11,3 maanden; hazard ratio voor overlijden, 0,62; 95% CI, 0,52 tot 0,74; P<0,001). Alle belangrijke secundaire eindpunten waren duidelijk in het voordeel van 177Lu-PSMA-617. De incidentie van bijwerkingen van graad 3 of hoger was hoger met 177Lu-PSMA-617 dan zonder (52,7% vs. 38,0%), maar de kwaliteit van leven werd niet nadelig beïnvloed.

Conclusie

Radioligandtherapie met 177Lu-PSMA-617 verlengde op beeldvorming gebaseerde progressievrije overleving en algehele overleving indien toegevoegd aan standaardzorg bij patiënten met gevorderde PSMA-positieve uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker.

 

Studie gefinancierd door Endocyte, een Novartis bedrijf; VISION ClinicalTrials.gov nummer, NCT03511664.

Bron: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2107322

Skip to content